statuten

staatsblad 31-12-2020

Wijziging statuten : klik hierboven op het pdf-bestand

TITEL I.  –  Benaming, maatschappelijke zetel

Artikel 1. De benaming van de vereniging luidt : “ Sint-Sebastiaan De Lieve Eeklo “. De vereniging stelt zich onder de bescherming van de heer Ridder Sebastiaan.

De kernspreuk is : “ Standvastigheid overwint “.

Artikel 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9900 Eeklo, Oostveldstraat 52/1.

( gewijzigd Belgisch Staatsblad nr. 10777 van 25 oktober 2001 :

De maatschappelijke zetel wordt vanaf 04 juni 2001 overgebracht naar :

Slachthuisstraat 16, 9900 Eeklo )

Hij kan worden verplaatst naar iedere andere plaats in de agglomeratie bij beslissing van de raad van bestuur.
Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad.

TITEL II.  –  Doel

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel :

Het bevorderen van de handboogsport op de staande wip.

Ze mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan onder meer haar medewerking verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

TITEL III.  –  Vennoten

Artikel 4. De vereniging bestaat uit actieve leden en toetredende leden.

Het aantal actieve leden mag niet lager zijn dan acht.

( gewijzigd Belgisch Staatsblad van 06 februari 1992 :

Het aantal actieve leden mag niet lager zijn dan vier).

Behoudens wat gezegd wordt in de artikelen 10 en volgende , genieten de actieve en toetredende leden van dezelfde rechten.

Artikel 5. Zijn effectief lid :

  1. De ondertekenaars van deze akte
  2. Ieder toetredend lid dat, op voorstel van twee actieve leden, door de algemene vergadering wordt aangenomen bij beslissing genomen met drie vierden van de aanwezige stemmen.

Artikel 6. Ieder persoon die toetredend lid wenst te worden moet een schriftelijke aanvraag richten tot de raad van bestuur.

Deze aanvraag dient mede ondertekend te worden door twee actieve leden. De aanvraag tot lidmaatschap moet veertien dagen uithangen in het lokaal van de vereniging.

De raad van bestuur beslist over de aanvaarding.

De raad van bestuur zal onmiddellijk na de oprichting van de vereniging een lijst opmaken van de personen die zonder het volgen van de voormelde procedure als toetredend lid beschouwd worden.

Minderjarige kandidaten worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 7. De actieve en toetredende leden kunnen zich op ieder ogenblik uit de vereniging terugtrekken door schriftelijk hun ontslag mede te delen aan de raad van bestuur.

Kunnen uit de vereniging uitgesloten worden :

Leden die hun bijdrage niet betaald hebben binnen de maand nadat hun een hernieuwing werd gestuurd.
Leden die andere leden zouden mishandelen, beledigen of hinderen bij het uitoefenen van hun sport.

Leden die zich niet houden aan beslissingen genomen door de raad van bestuur of de algemene vergadering.

Leden welke hun bondskaart nemen bij een andere gilde.

De uitsluiting van een lid kan slechts gebeuren bij beslissing van de algemene vergadering met drie vierden van de aanwezige stemmen.

De raad van bestuur mag steeds een lid schorsen dat zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of op de wetten inzake eer en wellevendheid. De schorsing dient maximum tot de beslissing van de algemene vergadering.

Het overlijden van een vennoot maakt een einde aan het lidmaatschap.

TITEL IV.  –  Bijdragen

Artikel 9. De actieve en toetredende leden betalen een gelijke jaarlijkse bijdrage. Het bedrag ervan wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De bijdrage kan niet meer bedragen dan 37,50 euro. (gewijzigd)

TITEL V.  –  Algemene vergadering

Artikel 10. De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle actieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur

Artikel 11. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :

Het recht om de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken.
Het recht om de bestuurders te benoemen.

Het recht om jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te keuren.

Het recht om alle machten uit te oefenen die voortvloeien uit de wet of uit de statuten.

Artikel 12.  De actieve leden worden uitgenodigd op de algemene vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur.

De uitnodigingen worden gedaan bij een schrijven dat minstens acht dagen vóór de vergadering dient verstuurd te worden. De uitnodiging dient de agenda te vermelden.

Men kan zich op de vergadering niet laten vertegenwoordigen.

Artikel 13. De vergadering moet door de raad van bestuur worden samengeroepen wanneer één vijfde van de actieve en toetredende leden daarom verzoeken.

Tevens dient elk voorstel dat door één vijfde van de actieve en toetredende leden wordt ondertekend op de agenda geplaatst te worden.

Artikel 14. Alle actieve leden hebben op de algemene vergadering recht op één stem. De stemmingen gebeuren geheim.

De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid der tegenwoordige stemmen, behalve in de gevallen waarin door de wet of de statuten een versterkte meerderheid wordt voorzien.

Een jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan elk jaar in de maand maart.

Artikel 15. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk.

Artikel 16. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register dat ondertekend wordt door de voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar elk lid er inzage kan van nemen.

Iedere wijziging van de statuten moet gepubliceerd worden binnen de maand in het bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad. Dit geldt eveneens voor benoemingen en ontslagen van bestuurders.

TITEL VI.  –  Raad van Bestuur

Artikel 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vier bestuurders die benoemd worden en herroepbaar zijn door de algemene vergadering en gekozen worden onder de toetredende leden. De raad beslist geldig zodra de helft van zijn leden aanwezig is.

Wie benoemd wordt tot bestuurder verwerft automatisch de hoedanigheid van actief lid.

Artikel 18. De duur van het mandaat is vastgesteld op vier jaar.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Artikel 19. De raad benoemt onder zijn leden een voorzitter, één of meer ondervoorzitters, een schatbewaarder en een secretaris.

De raad kan eveneens één of meer erevoorzitters, dekens en commissarissen benoemen.

Artikel 20. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de tegenwoordige bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 21.De raad van bestuur heeft de meest uitgestrekte machten om de vereniging te beheren en te besturen. Hij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en contracten stellen en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen; alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren; leningen afsluiten; legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden; aan alle rechten verzaken; ale machten verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn; de vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel als eiser als verweerder.

Hij mag alle sommen en waarden innen; alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij de banken of het postchequeambt; op voornoemde rekeningen alle verrichtingen doen zoals het opvragen van gelden door uitgifte van cheques, overschrijvings- of transferorders of elk ander betalingsmandaat ; een banksafe in huur nemen; alle door de vereniging betaalde sommen betalen; bij de post, de douane, de spoorwegmaatschappij alle al dan niet aangetekende of verzekerde brieven, telegrammen en colli’s afhalen; alle postwissels of postassignaties of – kwijtingen innen.

Artikel 22. De bestuurders nemen, in uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verrichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat is in principe kosteloos.

TITEL VII.  –  Reglement van Inwendige Orde

Artikel 23. De raad van bestuur kan een reglement van inwendige orde opmaken en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorleggen.

TITEL VIII.  –  Diverse bepalingen

Artikel 24. Het dienstjaar begint op 01 januari en zal eindigen op 31 december van ieder jaar.

Bij uitzondering zal het eerste dienstjaar aanvatten op 1 mei 1991 en eindigen op 31 december 1991.

Artikel 25. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het netto-actief van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden.

Beslissingen van de algemene vergadering

1.De algemene vergadering beslist tot bestuurders te benoemen :

De heer Rony Bauters, , voornoemd
De heer Maurits De Muynk, voornoemd
De heer Marnix Degrande , voornoemd
De heer Camiel Dobbelaere , voornoemd
De heer Frederik Engels, voornoemd
De heer Lucien Ongenae , voornoemd
De heer Edward Paepe, , voornoemd
De heer Gilbert Ramont , voornoemd
De heer Leopold Timmerman, voornoemd
De heer Patrick Vertenten , voornoemd

2.De algemene vergadering beslist het reglement van inwendige orde goed te keuren.

Beslissingen van de raad van bestuur :

De raad van bestuur beslist volgende benoemingen te doen :

Voorzitter : de heer Leopold Timmerman

Ondervoorzitters : de heer Rony Bauters; de heer Gilbert Ramont

Secretaris : de heer Patrick Vertenten

Schatbewaarder : de heer Edward Paepe

Dekens : de heer Camiel Dobbelaere ; de heer Frederik Engels ; de heer Maurits De Muynck

Commissaris : de heer Marnix Degrande ; de heer Lucien Ongenae

De raad van bestuur beslist de lijst van de op heden bestaande toetredende leden goed te keuren. Deze lijst zal aan onderhavige akte gehecht blijven en er een geheel mee vormen.

Opgemaakt te Eeklo, in zoveel exemplaren als er partijen zijn op, 1 juli 2009

Elke partij verklaart één exemplaar ontvangen te hebben.

Handtekeningen

Comments are closed.