reglement voor de vrijdagavondschietingen vanaf seizoen 2010

 • Om 19.00 uur wordt de bel geluid waarop de Voorzitter of zijn vervanger de schieting voorstelt waarna onmiddellijk wordt geschat met de schieting.
 • Het peloton van de prijsgever schiet als eerste. De rest wordt bepaald door loting.
 • De prijsgever wordt voorgesteld aan de schutters bij aanvang van de schieting of tijdens de eerste invulbeurt om 20.00 uur.
 • Er wordt ingevuld wanneer het eerste peloton aan de beurt is na 20.00 u, 21.00 u en 22.00 u.
 • Wanneer er minder dan 20 schutters zijn worden er twee schoten na elkaar gegeven.
 • Op het moment dat het aantal schutters toch de 20 bereikt wordt vanaf de eerstvolgende ronde één schot per wip gegeven.
 • Voor schutters die te laat komen wordt geen inhaalschot toegelaten.
 • Op de tweede wip is het toegelaten een prijs voor zijn ploegmaat te schieten vanaf de ronde welke ingaat na 22.00 uur. Voordien mag éénzelfde schutter slechts één prijs schieten. Hij mag zich wel verbeteren, met dien verstande dat hij zijn eerste prijs dan inlevert. De eerste prijs die hij inlevert mag hij dan wel aantekenen al een gewone vogel of panache. de afgeschoten vogel of panache wordt niet onmiddellijk terug op de wip gezet doch dit gebeurt bij de volgende invulbeurt.
 • Wanneer alle ploegmaats een prijs hebben zal bij het afschieten van nog een prijs een gewone vogel worden aangeduid op het bord.
 • Er wordt geen voorlaatste ronde ingeroepen.
 • Voor de schietingen in april en oktober gaat de laatste ronde in wanneer het eerste peloton schiet na 22.00 uur.
 • Voor de schietingen in mei, juni, juli, augustus en september gaat de laatste ronde in wanneer het eerste peloton schiet na 22.30 uur.
 • Er zal nooit langer geschoten worden dan bovenvermelde uren.
 • Mocht het nodig zijn dat de schieting om bepaalde reden (weersomstandigheden e.d.) wordt onderbroken of afgebroken dan kan dit enkel gebeuren op beslissing van de aanwezige bestuursleden, waarbij tweederde van de aanwezige bestuursleden zich moeten uitspreken voor het stilleggen van de schieting.
 • De prijsgever is volledig vrij in het plaatsen van de prijzen op de wip. Hij bepaalt de plaatsen van de prijsvogels, de hoeveelheid ervan, de hoeveelheid van invullen enz. De prijsgever heeft dus beslissingskracht over de verdeling van de prijzen, hij kan zelfs bepalen dat méér dan één prijs mag geschoten worden, maar hij kan niets veranderen aan het begin- en einduur.
 • Het is toegelaten om zich in een ander peloton te zetten (bvb om te kaarten), doch dit kan enkel wanneer men zich laat zakken.

PRIJZEN EN HUN TOEKENNING

Volgende prijzen worden voorzien : 

De prijs fietsenhandel Demuynck
Deze prijs wordt gewonnen door diegene die de vogel het meeste afschiet welke op de onderste lat staat op de vierde pin te rekenen vanaf de hoek. De vogel staat zowel op de linker als de rechter kant van de wip, en wordt bij elke invulbeurt ingevuld. De vogel wordt aangeduid door een kleine panache.

De prijs geschonken door de Gebroeders Timmerman
Deze vogel bestaat uit een blokvogel. Bij de eerste schieting van het seizoen staat hij op de bovenste lat volledig links, om telkens wanneer hij wordt afgeschoten één pin op te schuiven tot hij volledig onderaan rechts komt, waarna hij opnieuw bovenaan links komt. De vogel wordt bij elke invulbeurt ingevuld.

De uilvogel
Dit is de vogel die onderaan de wip wordt bevestigd, nog onder de onderste lat.Deze vogel is een blokvogel.Er wordt geen klassement toegekend aan deze vogel maar diegene die hem afschiet heeft recht op één drankbon.  Hij mag de vogel niet aanduiden op het bord.

De prijs van Algemeen Kampioen
De prijs gaat naar diegene die over het ganse seizoen het meeste punten afschiet.
De punten worden verdeeld als volgt : kleine vogel – één punt, Kal – twee punten, zijvogel -drie punten, hoogvogel – vier punten.
In dit klassement zal er een prijs worden voorzien voor de tweede en derde plaats.

De prijs van kampioen van de Hoogvogels
De prijs gaat naar diegene die het meeste punten behaalt uit het afschieten van hoogvogels, zijnde kallen, zijvogels en hoogvogels.  In dit klassement wordt ook een prijs voorzien voor de tweede plaats

De prijs van kampioen van de kleine vogels
De prijs gaat naar diegene die de meeste kleine vogels heeft afgeschoten.
In dit klassement wordt ook een prijs voorzien voor de tweede plaats

Reglement bij het behalen van de prijzen

 • De schietingen voor het behalen van de prijzen beginnen vanaf de eerste vrijdagavondschieting en worden afgesloten op de voorlaatste vrijdag.
 • Indien er moet gekampt worden voor een prijs zal dit gebeuren op de laatste schieting.
 • Het is mogelijk dat één schutter in aanmerking voor méér dan één prijs.
 • Diegene die de prijs Demuynck of Timmerman wint kan geen aanspraak meer maken op een prijs van het klassement. Dit zal echter wel vermeld worden tijdens de prijsuitreiking.
 • Deze prijzen kunnen slechts gewonnen worden door dezelfde schutter nadat hij eerst drie jaar door iemand anders werd gewonnen.
 • De prijzen worden toegekend in de volgorde Algemeen Kampioen, kampioen van de hoogvogels en kampioen van de kleine vogels. Wie al een prijs heeft uit de eerste categorie kan er geen meer winnen in de volgende.
 • Mochten twee schutters hetzelfde aantal punten hebben zelfs na de laatste afkampingsschieting dan bepaalt het hoogste gemiddelde per schieting de winnaar

Comments are closed.