Reglement van inwendige orde (versie mei 1993)

 1. De jaarlijkse bijdrage wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld.
 2. Bij het overlijden van een lid bewijst de Maatschappij de laatste eer, indien dit haar ter kennis wordt gesteld. Door het secretariaat worden de leden verwittigd.
 3. Het is ten strengste verboden de vergadering te storen. Het lid dat wenst te spreken zal vooraf het woord aan de voorzitter vragen.
 4. Alle schenkingen aan de Maatschappij gedaan, worden bij het ontbinden van de Maatschappij terug eigendom van de schenkers of hun nabestaanden.
 5. Een Bestuurslid mag geen andere functie betreden in een andere Maatschappij of overkoepelend orgaan. Indien hij dergelijke functie aanvaardt moet hij onmiddellijk zijn ontslag als bestuurslid indienen.
 6. Het Bestuur bepaalt de beschrijven. Het Bestuur stelt derhalve vast :
  * de dagen van de beschrijven
  * de vooruit der beschrijven
  * de verdeling der vogels
  * het begin en einde van de schietingen
  * het getal van de op de sprang te zetten vogels
  Nochtans indien op de beschrijven het getal schutters voldoende is, zal altijd het volledig spel op de sprang geplaatst worden.
  Ingeval het getal ontoereikend is, naar de bestaande gebruiken na beslissing door het Bestuur.
 7. Het Bestuur stelt ieder jaar het begin en einde van het schietjaar vast.
 8. Het Bestuur stelt ieder jaar het begin en einde van de oefen- en prijsschietingen vast.
 9. De vogels zullen op de wip geplaatst worden door de Commissarissen of een ander Bestuurslid.
 10. Eénmaal de wip opgericht zal het lid dat vóór het begin van de oefen- of prijsschietingen een vogel neerhaalt € 2,50 boete in de kas storten.
 11. Alle vogels zullen als afgeschoten worden beschouwd wanneer de spil waarop zij waren geplaatst ontruimd is, zelfs wanneer met de spil waarop zij geplaatst of met een deel daarvan naar beneden kwamen of in de sprang bleven hangen.
 12. Jaarlijks zal op 1 mei bij de viering van het feest van onze Gilde, een H.Mis worden opgedragen ter nagedachtenis van onze overleden leden. De naaste verwanten van de overledenen zullen daarop uitgenodigd worden.
 13. De Koningsschieting zal plaats hebben op 1 mei om 14.00 uur.
  Al de leden welke in bezit zijn van een geldige Bondskaart bij onze Gilde mogen daar aan deelnemen.
  Het lid dat de Koningsvogel afschiet bekomt de titel van Koning of Sire. Hij vertegenwoordigd de toetredende leden bij de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering en heeft op alle schietingen het recht het eerst te schieten.
  Wanneer een lid zich Keizer schiet heeft deze het recht op de eerste scheut, en de Koning op de tweede.
  De Koningsvogel wordt door de Sire of bij ontstentenis door een ander Bestuurslid op de wip geplaatst. Als de Koningsvogel wordt losgeschoten, wordt hij telkenmale vastgezet. De beslissing tot vastzetten wordt genomen door drie door het lot aangeduide leden. Tijdens de eventuele afkampingen wordt de Hoofdvogel niet meer aangeraakt.
 14. De uittredende Sire heeft twee ereschoten. Het lid welke drie jaar na elkaar de Hoofdvogel afschiet bekomt de titel van Keizer van de Maatschappij. Een Keizer mag zijn titel verdedigen en deelnemen aan de Koningsschieting indien een ander lid mag schieten voor de Keizertitel. Evenwel indien de uittredende Sire, die kan schieten voor Keizer, de Koningsvogel afschiet tijdens zijn twee ereschoten, bekomt deze de titel van Keizer van de Maatschappij. De uittredende Keizer bekomt de titel van Ere-Keizer.
 15. De ere-voorzitter, de Raad van Bestuur en de Sire zijn verplicht jaarlijks een prijsschieting te geven ten voordele van al de leden. Alleen de leden die voldaan hebben aan hun maatschappelijke plichten kunnen aan deze prijsschietingen deelnemen.Het peleton van de prijsgever(s) schiet eerst.Een reglement voor de prijsschietingen hangt uit in het lokaal. Indien de prijsgever zijn prijsvogel afschiet ontvangt hij een door het Bestuur bepaalde prijs. De prijsgevers kunnen geen prijs afschieten.
 16. De leden schieten op vreemde terreinen onder de naam van de Maatschappij.
 17. Op de prijsschieting wordt er geschoten onder vastgestelde peletons.
 18. De Maatschappij richt een erekommiteit op. De toetredingsvoorwaarden zijn :
  * Houder zijn van een Bondskaart bij de Gilde
  * Minstens 25 jaar lidmaatschap of op voorstel van het Bestuur.
  Leden welke het toetreden tot het erekommiteit weigeren kunnen niet meer opgenomen worden. Kandidaten voor het erekommiteit moeten binnen een vastgestelde periode over hun toetreding beslissen, niet verwittigen binnen deze periode betekent weigeren. Dit erekommiteit is adviesgevend zonder verplichting aan het Bestuur. Het erekommiteit kan op zichzelf een vergadering beleggen, maar wel met een afvaardiging van het bestuur.

Comments are closed.